Verkoopcontract pensioensdieren

Dit verkoopcontract is als voorbeeld opengesteld. Kleine wijzigingen in het contract zijn voorbehouden, lees altijd het contract goed door voor u het tekent bij ophalen van uw egel.


De koper verkoper van de egel waarop dit koopcontract betrekking heeft, verklaren middels zijn/haar handtekening akkoord te gaan met alle bepalingen in dit contract. Dit contract is derhalve bindend.

Gegevens egel:
Naam:
Kleur:
Geboortedatum:
Geslacht:
Verkoopprijs:
Verkocht op:                

Gegevens koper:
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Tel:
E-mail:

Verkoper verklaart hierbij dat de bovenvermelde egel op het moment van de verkoop naar haar beste weten en volledig gezond en vrij is van ziekten, afwijkingen en enigerlei parasieten en/of huidaandoeningen. Verkoper verklaart de egel alle benodigde zorg en aandacht te hebben gegeven, die de egel nodig heeft om op te groeien.

Verkoper verklaart hierbij de stamboom aan koper te hebben afgegeven.Verkoper verklaart slechts met egels te fokken die naar haar weten volledig gezond zijn en vrij van ziekten en parasieten en erfelijke aandoeningen.

Verkoper zal met de koper een schaderegeling treffen middels het aanbieden van een egel tegen gereduceerd bedrag, wanneer blijkt dat de egel is overleden als gevolg van inwendige afwijkingen die het dier niet in staat stellen volwassen te worden en die op het moment van verkoop niet zichtbaar waren en derhalve niet bekend bij verkoper en de koper. Het betreft hier aangeboren of erfelijke afwijkingen (geen besmettelijke ziekten, virussen of problemen ten gevolge van parasitaire besmettingen).

Verkoper verklaart dat dit gereduceerde bedrag (50% minder dan de gangbare verkoopprijs bij verkoper) komt, doordat de egel op oudere leeftijd is gekocht tegen een al gereduceerd bedrag. Verkoper stelt dat hiervoor geen schriftelijk bewijs nodig is van een dierenarts, verwijzend naar de wettelijke regelgeving die verteld dat deze verantwoordelijkheid bij de verkoper hoort te liggen. Dierenartskosten worden niet door de verkoper vergoed.

In geval van het ontdekken van een erfelijke afwijking bij de egel gedurende zijn of haar leven, is koper verplicht verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Op deze wijze kan verkoper beslissen bepaalde fokdieren uit te sluiten van de fok. Verkoper heeft ten allen tijde recht op een second opinion onderzoek door een dierenarts van haar keuze. De kosten van een second opinion onderzoek zijn op rekening van verkoper. Koper is verplicht aan dit laatstgenoemde onderzoek mee te werken teneinde recht te hebben op een schaderegeling met verkoper.

Koper verklaart de aangekochte egel een liefdevol tehuis te geven. Koper verklaart verkoper zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van het eventuele vroegtijdige overlijden van de aangekochte egel.

Koper verklaart, voor eventuele uithuisplaatsing van de egel, onmiddellijk verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Indien er nog geen eventueel nieuw huis voor de egel beschikbaar is, is koper verplicht de verkoper de gelegenheid te bieden de egel zonder enige kosten terug te nemen. Koper verklaart de egel nimmer in een opvang te plaatsen. Koper verklaart indien een nieuw tehuis is gevonden, contactgegevens door te geven aan de verkoper, zodat eventuele garanties omtrent gezondheid kunnen worden doorgenomen met de nieuwe eigenaren.

Verkoper verklaart de egel ten allen tijde terug te zullen nemen indien de koper dit wil. Hiervoor zal geen vergoeding door verkoper aan koper worden gegeven.

Koper verklaart geen handelaar te zijn en de egel bij koper in huis op te laten groeien en te houden. Indien koper wenst te gaan fokken met de egel, dan adviseert verkoper hierbij indien koper dit wenst. Verkoper verklaart dat er op het moment van verkoop geen aanwijsbare  redenen zijn om niet met de egel te fokken.

Alle juridische kosten voortvloeiend uit de overtreding tegen dit koopcontract opgenomen bepalingen en afspraken komen voor rekening van de koper.

Aldus in tweevoud opgemaakt dd.

Handtekening Verkoper                                          Handtekening Koper


Ga terug >

Advertenties